฿ 1190

ถูกใจ

LOGITECH C270 CAMERA กล้องพร้อมไมค์ในตัว ทีมำพร้อมควำมคมชัดสุดยอดระดับ HD720 และถ่ำยภำพนิ่งได้ 3 ล้ำนพิกเซล สัมผัสประสบกำรณ์ใหม่ด้วย Intelligent Face